Organizatorzy
projektów:
Oficjalni 

sponsorzy:

Organizatorzy projektów:

Oficjalni sponsorzy:

WOK - Wiejskie Ośrodki Koszykówki

Program WOK funkcjonuje od 1 września 2021 roku. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych w klasach od I do VIII i jest istotnym elementem wychowywania młodzieży poprzez sport w duchu fair play, zdrowego współzawodnictwa i pracy w zespole. Szkolenie ukierunkowane jest na podstawowe aspekty zdrowotne, motoryczne, intelektualne, psychologiczno-socjologiczne oraz techniczne. Cele i zadania, jakie stawiamy sobie w WOK, to kształtowanie wzorców ruchowych, zdolności koordynacyjnych, sprawności ogólnej oraz opanowanie umiejętności technicznych. Głównymi założeniami szkoleniowymi jest przygotowanie dziecka do udziału w szkoleniu ukierunkowanym i późniejszym szkoleniu specjalistycznym. Promuje aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne, patriotyczne i wychowawcze wartości sportu. Ukierunkowany jest na profilaktykę agresji, patologii społecznych i innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu. Uwzględnia działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport.

Program pozwala na dokształcanie nauczycieli WF, trenerów oraz instruktorów poprzez szkolenia oraz wydawanie publikacji metodycznych. Szkolenia organizowane przez PZKosz są dla trenerów bezpłatne. Do każdego ośrodka zostaje przekazywany sprzęt sportowy oraz multimedialny zakupiony ze środków MSiT.

Zajęcia WOK realizowane są w okresach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień. W każdym ośrodku funkcjonują trzy grupy treningowe, które liczą minimum 10 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu w wymiarze 90 minut dla każdej z grup.

Jesienią 2021 roku pilotażowo uruchomiono cztery ośrodki WOK, obecnie program realizowany jest w 11 ośrodkach w kraju w których łącznie trenuje blisko 600 uczestników. Wszystkie zajęcia w ramach programu są bezpłatne.

Program WOK jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Dla kogo

Dzieci od 7 do 15 lat

Czas trwania

90 min

Intensywność

Średnia