ZIP SMOK

Zbiór Informacji Podstawowych (ZIP) SMOK

Cel programu SMOK:

Popularyzacja koszykówki. W ramach Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki rozwijana jest ich pasja oraz indywidualne umiejętności dzieci. W programie uczestniczyć mogą dzieci z klas 1-5 szkoły podstawowej. Możliwe jest utworzenie dodatkowej, czwartej grupy na poziomie klas 6-8, ale tylko w wypadku, gdy pod Jednostkę Samorządu Terytorialnego nie podlega ośrodek KOSSM. Możliwe jest utworzenie w ośrodku 3 grup szkoleniowych, gdzie jedna z nich będzie grupą na poziomie klas 6-8, ale tylko w wypadku, gdy pozostałem dwie grupy szkoleniowe będą składały się z dzieci uczęszczających do klas 1-5. Proces szkoleniowy prowadzony jest w segmencie podstawowego szkolenia koszykarskiego oraz gier i zabaw ruchowych.

 

UWAGA!!! Podczas zajęć w ramach SMOK nie można realizować klubowych zagadnień taktycznych.

 

Trenerzy zobowiązani są do:

  • Realizacji zajęć treningowych zgodnie z przesłanym do PZKosz harmonogramem (informowanie na bieżąco o zmianach).
  • Prowadzenia dziennika zajęć i okazania go na prośbę Koordynatora Regionalnego podczas hospitacji.
  • Realizacji zajęć treningowych zgodnie z metodyką nauczania koszykówki.
  • Przeprowadzenia raz na semestr testów do Narodowej Bazy Talentów przesłanie potwierdzenia wprowadzenia wyników do bazy.
  • Uczestniczenia w corocznej konferencji szkoleniowej dla trenerów.
  • Zebrania wypełnionych, niezbędnych dokumentów (zgód RODO dzieci, własnej, umów oraz rachunków, łączki potwierdzającej realizację programu).

 

Koordynator ośrodka zobowiązany jest do:

  • Zebrania oraz dostarczenia lub dopilnowania, by dokumenty niezbędne do rozliczenia ośrodka trafiły do PZKosz (zgody RODO dzieci oraz trenerów, rachunki oraz umowy trenerów, łączki trenerów, harmonogram zajęć z wykazem dzieci, sprawozdanie roczne z działalności ośrodka oraz przesłanie dwa razy do roku materiałów prasowych z działalności ośrodka).
  • Kontaktu z koordynatorem programu w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

 

 

Podstawa programowa:

  1. Program szkolenia PZKosz
  2. Unifikacja szkolenia PZKosz