Wiejskie Ośrodki Koszykówki

Program WOK PZKosz jest odpowiedzią Polskiego Związku Koszykówki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, na zapotrzebowanie propagowania i krzewienia kultury fizycznej w środowiskach wiejskich.

W ramach programu prowadzone są zajęcia z koszykówki, podczas których dzieci nie tylko pracują nad swoją sprawnością fizyczną, ale także poznają zasady gry fair play, dowiadują się jak prowadzić zdrowy tryb życia oraz co oznacza bycie patriotą i godne reprezentowanie kraju.

 

Program WOK może funkcjonować każdej gminie wiejskiej lub małej miejscowości. Aby przystąpić do programu, podmiot ubiegający się o dołączenie musi posiadać salę gimnastyczną lub dysponować dostępem do hali.

 

Realizacja zajęć odbywać się będzie w okresach styczeń – czerwiec oraz wrzesień – listopad. W każdym tygodniu grupa musi zrealizować 3 jednostki zajęć, które trwają 90 minut.  Jednostka Samorządu Terytorialnego musi udostępnić halę na zajęcia dla dzieci biorących udział w programie WOK i jest to wkład własny Wsi, który PZKosz wykazuje w dokumentacji ministerialnej. Nie może on wynosić mniej niż 900 zł brutto miesięcznie za udostępnianie hali wszystkim 3 grupom UWAGA! ŚRODKI PRZEKAZANE NA UDOSTĘPNIENIE HALI NIE MOGĄ POCHODZIĆ Z INNYCH PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH. Z założenia każda grupa w ciągu roku kalendarzowego odbędzie około 120 zajęć (po 12 w każdym miesiącu).

 

Każdy WOK musi zorganizować 3 grupy po minimum 10 osób. W zajęciach mogą brać udział dzieci ze szkoły podstawowej (klasy od I-VIII). Dzieci muszą być zgłoszone przez opiekuna każdej grupy – poprzez wpisanie go do odpowiedniego załącznika. Każdy uczestnik oraz jego opiekun prawny muszą podpisać zgodę na udział w zajęciach (zgoda połączona z RODO) – to samo dotyczy się trenerów.

 

Wynagrodzenie za prowadzenie zajeć, płatne w dwóch transzach: na koniec I semestru (najpóźniej do końca lipca) oraz na koniec II semestru (najpóźniej do końca grudnia). Trener może prowadzić wszystkie 3 grupy w ośrodku pod warunkiem, że zajęcia grup nie pokrywają się.

 

Wynagrodzenie zostaje wypłacone na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy PZKosz a trenerem. PZKosz może wstrzymać wypłatę w wypadku braku terminowego rozliczenia się trenera ze swoich obowiązków związanych ze sprawozdawczością. W wypadku, gdy trener nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

Uwaga! W przypadku występowania na terenie Wsi ośrodka SMOK PZKosz, można przystąpić do programu WOK pod warunkiem, że grupy nie będą się powtarzać.

 

Do obowiązków trenera należy:

 • Przesłanie dokumentów: zgody RODO uczestników oraz trenerów, umowy pomiędzy trenerem a PZKosz wraz z rachunkami do umów oraz harmonogram zajęć z wykazem uczestników w terminie wskazanym przez PZKosz.
 • Przesłanie „Łączki” potwierdzającej wykonanie zadania.
 • Prowadzenie zajęć z koszykówki opartych na programie i materiałach przygotowanych przez PZKosz.
 • Przeprowadzenie testów sprawnościowych wskazanych przez PZKosz.
 • W każdym semestrze przesłanie zdjęcia grupy do PZKosz, który umieści zdjęcie na swoich kanałach SM oraz stronie www.
 • Sporządzenie na prośbę PZKosz sprawozdania merytorycznego z prowadzenia swojej grupy.
 • Uczestniczenie w corocznym obowiązkowym szkoleniu dla trenerów, który organizuje PZKosz. Koszt pobytu (zakwaterowanie oraz wyżywienie) oraz udziału w konferencji opłaca PZKosz.

 

Do obowiązków JST lud podmiotu prowadzącego należy:

 • Podpisanie umowy na prowadzenie ośrodka WOK z PZKosz
 • Podpisanie co roku wniosku, w którym wskazana zostanie:
 1. kwota za udostępnienie hali,
 2. szkoła lub instytucja w której prowadzony będzie WOK
 3. osoba kontaktowa z ramienia Wsi – koordynator ośrodka, z którym w sprawach organizacyjnych kontaktował się będzie PZKosz (wolontariusz)
 • Zapewnienie hali na zajęcia ośrodka WOK
 • Umieszczenia na hali oraz przed budynkiem hali banera informacyjnego o udziale w programie (baner finansowany, przygotowany i dostarczony przez PZKosz)
 • Zamieszczenie na swojej stronie www lub w lokalnej gazecie informacji o funkcjonowaniu programu dwa razy w roku (I semestr oraz II semestr)
 • Umożliwienie udziału trenerów z ośrodka w szkoleniach związanych z programem WOK, prowadzonych przez PZKosz
 • Sprawowanie lokalnego nadzoru nad programem
 • Dopilnowanie, aby każdy z uczestników był ubezpieczony od NNW (może to być ubezpieczenie szkolne lub klubowe, jeżeli ośrodek jest oparty na zawodnikach klubowych)

 

Do obowiązków PZKosz należy:

 • Przesłanie wzorów dokumentów do JST lud podmiotem prowadzącym oraz trenerów przynajmniej 21 dni przed terminem złożenia w PZKosz
 • Podpisanie umowy z JST lud podmiotem prowadzącym
 • Złożenie dokumentów do Ministerstwa
 • Podpisanie umowy z trenerami pracującymi w ośrodku
 • Opłacenie pracy trenerów
 • Dostarczenie sprzętu treningowego w postaci piłek, akcesoriów treningowych itp.
 • Organizacja, opłacenie i przeprowadzenie szkolenia dla trenerów (bez zwrotu kosztów przejazdu)
 • Zapewnienie wsparcia koordynatorów regionalnych PZKosz w sprawach merytorycznych

 

WOK PZKosz – formularz zgłoszeniowy na utworzenie ośrodka