Konkurs Basketopoly

Regulamin konkursu – „Basketpoly”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Organizator”) jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 12 (01 – 402 Warszawa), wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033466, Regon: 000866604.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, Instagram oraz Twitter
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.
 4. Osoba, która przystąpi do udziału w Konkursie jest związana warunkami Regulaminu i oświadcza, że akceptuje jego warunki w całości.

 

Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych, w połączeniu z wiedzą i zainteresowaniem do sportu, jakim jest koszykówka.

 

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły lat 13 lub młodszych, których prace zostaną zgłoszone przez rodziców/ opiekunów prawnych.
 2. Konkurs polega na stworzeniu koszykarskiej wersji „Monopoly”.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu samodzielnie wykonaną pracę.
 4. Format oraz sposób wykonania pracy jest całkowicie dowolny.
 5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 

Warunki Konkursu

 1. Prace należy przesyłać na adres p.smoczynska@pzkosz.pl
 2. Maksymalny termin nadesłania prac to 31 marca 2020 r., do końca dnia.
 3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynności, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia mienia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynności, które wykona uczestnik i które mogłyby narazić zdrowie lub życie Uczestnika i/lub osób trzecich uczestniczących w nagraniu.
 7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane.
 8. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.

 

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decydować będzie głosowanie, które odbędzie się na profilu „Młodych Asów Parkietu” (https://www.facebook.com/MlodeAsyParkietow/)
 2. Głosowanie trwać będzie od dnia 2 kwietnia 2020 r. przez 3 dni (organizator zastrzega możliwość przedłużenia głosowania)
 3. Decyzja jest ostateczna i nieodwołalna
 4. Nagrodą w konkursie nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.
 • 1 miejsce: – piłka na której podpisali się Mike Taylor oraz Piotr Renkiel, oficjalna piłka Wilson do gry 3×3,  torba ze strojem treningowym marki Errea i sprzęt sportowy marki SKLZ
 • 2 miejsce: -Torba marki Errea oraz sprzęt sportowy marki SKLZ
 • 3 miejsce: – Torba marki Errea oraz sprzęt sportowy marki SKLZ
 1. nie ma możliwości wymienienia nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną.
 2. Po wyłonieniu zwycięzców Organizator będzie się kontaktował w celu pozyskania od zwycięzców dane niezbędne do wręczenia nagrody (Imię, nazwisko, adres oraz nr. telefonu)

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię oraz adres e-mail jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie (01-402), ul. Ciołka 12, tel. ++48 22 836 38 00, e-mail: pzkosz@pzkosz.pl.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

 

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie na Facebooku
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.